Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities.

 1. Gort Media : Gort Media, Gevestigd te Kampen onder KvK nr: 76606317
 2. Klant : degene met wie Gort Media een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen : Gort Media en Klant samen
 4. Consument : een klant die tevens een individu is en die als privepersoon handelt.
 

De Fietssite.nl is onderdeel van Gort Media. De fietssite moet zich houden aan de algemene voorwaarden van Gort Media. Dit omvat onder andere het respecteren van intellectueel eigendom. Het naleven van wet- en regelgeving en het waarborgen van privacy van gebruikers. Bij het gebruik van de fietssite gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien de gebruiker zich niet kan houden aan deze voorwaarden. Zal de toegang tot de fietssite worden ontzegd. Wij hopen op een prettige en respectvolle samenwerking met onze gebruikers.

Gort Media

Lorentzstraat 35
8265 BM. Kampen
Overijssel Nederland.

Gegevens De Fietssite.nl

Gegevens Gort Media

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, sponsoringen en leveringen van diensten of producten door of namens Gort Media.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Gort Media zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukelijk anders vermeld staat.
 2. Eeen aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt. Dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen. Tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding. Behoudt Gort Media zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken. Zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Gort Media slechts. Nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Gort Media hanteert zijn in euro’s en zijn exclusief btw en eventuele overige kosten zoals adminstratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Gort Media hanteert voor zijn diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt. Kan Gort Media te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Gort Media een totaalbedrag als richtprijs overeen. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Gort Media is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. Dient Gort Media de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. Heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen. Dan boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt
 7. Gort Media heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Gort Media prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Gort Media op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1.  Gort Media mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan. Hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is. Zonder dat Gort Media de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Gort Media behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddelijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten en producte.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn. Dan is Gort Media gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet- handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is. Waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is. Is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Gort Media.
 3. De Incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelije incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt. Mag Gort Media zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van Liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant. Zijn de vorderingen van Gort Media op de klant onmiddelijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewering aan de uitvoering van de overeenkomst door Gort Media. Dan is hij steeds verplicht de afgesproken prijs aan Gort Media te betalen.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in Lid 1 genoemd, vangt aan.
  – op de dag nadat de consument het laatste dienst of onderdeel heft ontvangen van 1 bestelling.
  – zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft afgesloten.
  – Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digidale inhoud via internet gaat afnemen.
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@defietssite.nl. Indien gewenst met behulp van de herroepingsformulier dat via de website van Gort Media, https://defietssite.nl. kan worden gedownload.
 4. De consument is verplicht om het product of dienst binnen 14 dagen na het kenbaar maken van het herroepingsrecht te retourneren aan Gort Media of niet meer te gebruiken. Bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen

Vergoeding van bezorgkosten.

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Gort Media heeft geretourneerd, dan zal Gort Media eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Gort Media voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Gort Media te verrekenen met een vordering op Gort Media.

Verzekering

 1.  De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  – Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenomst
  – Zaken van Gort Media die bij de klant aanwezig zijn.
  – Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Gort Media de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Gort Media enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1.  Gort Media voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Gort Media heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Gort Media tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Gort Media tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Gort Media.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschiking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Gort Media de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant nietniet tijdig of niet behoorlijk de door Gort Media redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan koemen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Gort Media en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkosmt iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Gort Media schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd.

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1  (één) Jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1  (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van de opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1  (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met in achtneming van een opzegtermijn van 1  (één) maand.
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1  (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Gort Media ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Gort Media waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Gort Media schade kan berokkenen
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  – die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schendig van de geheimhoudingsplicht van de klant.
  – Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding.

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intllectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. – Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000,- – Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000,-
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Gort Media waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Gort Media tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Gort Media geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Gort Media geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Gort media daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Gort Media uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Gort Media in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval toe leiden dat Gort Media gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Gort Media.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Gort Media ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Gort Media een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Gort Media verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Gort Media

 1. Gort Media is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Gort Media aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Gort Media is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Gort Media aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroep)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catelogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elke recht van de klant op schadevergoeding van Gort Media vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding.

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Gort Media toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Gort Media niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Gort Media in verzuim is.
 3. Gort Media heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Gort Media kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht.

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Gort Media in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Gort Media kan worden toegekend in een van de wil van Gort Media onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Gort Media kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, pandamie, enz); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Gort Media 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Gort Media er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Gort media is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Gort Media is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Gort Media zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Gort Media
 2. Deze bepalingen geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoelt in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer een meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Gort Media bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. de Nederlandse rechter in het arrondissement waar Gort Media is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 01 Januari 2001 — aangepast op 28 Januari 2023