Disclaimer

Disclaimer

De Fietssite.nl, onderdeel van Gort Media. Biedt deze website aan onder bepaalde voorwaarden die hierin worden beschreven. Door toegang te zoeken tot of gebruik te maken van De Fietssite.nl. Gaat u akkoord met deze voorwaarden. Het is belangrijk dat u deze disclaimer en de bijbehorende voorwaarden zorgvuldig leest. Omdat ze uw rechten en verplichtingen beïnvloeden.

De inhoud van De Fietssite.nl is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als volledig, accuraat, tijdig of van toepassing op uw specifieke situatie. Gort Media streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar garandeert dit niet.

Aansprakelijkheidsbeperking

Gort Media en De Fietssite.nl sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van deze website of de inhoud ervan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of schade door verlies van gegevens of winst, schade aan eigendommen, persoonlijk letsel, en claims van derden, ongeacht of deze schade te voorzien was of niet.

Hoewel we ernaar streven om de website veilig en toegankelijk te houden. Kunnen we niet garanderen dat de site altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We zijn niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, de site op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

Intellectueel Eigendom en Gebruiksrechten

De inhoud van De Fietssite.nl, inclusief teksten, afbeeldingen, logo’s, audio- en videomateriaal, is eigendom van of wordt gelicenseerd aan Gort Media. Deze inhoud wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken, en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van materiaal van De Fietssite.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gort Media is strikt verboden.

Gebruikers mogen inhoud van De Fietssite.nl downloaden, kopiëren of afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Mits ze alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen intact laten. Het gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden, het wijzigen of verspreiden van de inhoud, of het publiceren, uploaden, overdragen, verkopen of op enige andere wijze exploiteren van materiaal van deze site voor welk doel dan ook, zonder schriftelijke toestemming, is verboden.

In samenvatting

De Fietssite.nl, onderdeel van Gort Media, behoudt zich het recht voor om deze disclaimer en de gerelateerde voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van de site na dergelijke wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.

Dit document vormt geen uitputtende lijst van alle voorwaarden met betrekking tot De Fietssite.nl en moet worden gezien als een richtlijn. Voor specifieke vragen of zorgen raden we u aan rechtstreeks contact op te nemen met Gort Media.