Batterij pakket winterperiode!

Elektrische fietsen zijn een speciaal kindje in de fietsenbranche, ze hebben wat meer aandacht nodig dan de rest van de fiets.
Denk maar eens aan een display die beschadigd kan raken,  een kabelbreuk,  maar het belangrijkste (en duurste) element is toch wel het batterij pakket.

Batterij pakket

Het begint al bij het opladen van een elektrische fiets. Dit lijkt simpel, maar toch zijn er een paar zaken waarmee u rekening moet, kunt houden om de levensduur van uw accu te vergroten.
Dit zal zeker helpen om langer plezier te hebben van uw elektrische fiets , aangezien bij slecht of verkeerd gebruik u snel voor een hoge uitgave komt te staan omdat u sneller dan verwacht een nieuwe of gereviseerde accu nodig heeft.
Net als bij reguliere batterij pakketten wordt de levensduur van uw batterijen pakket uitgedrukt in laadcycli of laadbeurten.
De meest gebruikte batterij technieken zijn NIMH (verouderd batterij pakket), Lithium Ion (Meest voorkomend nu) en de nieuwste een veelbelovende technologie is LiFePo4 (topsegment batterij pakketten).

Waarmee moet u rekening houden:

Batterij pakketMisschien vertellen wij u niks nieuws, maar zoals u dan wel weet hebben batterijen last van de weersomstandigheden die invloed hebben op de prestatie van de accu en uw fiets.
Zoals actieradius (hoeveel kilometers kan ik op een batterij lading rijden), het laden van de batterij  en de ondersteuning.
Dit kan al op gaan spelen bij batterij pakketten vanaf 10°C en lager en kan de prestaties van de elektrische fiets enorm beinvloeden.

En nu

Hieronder geven we een aantal tips, weetjes en belangrijke dingen wat u kunt doen om zowel in de zomer als vooral nu in de winter om optimaal uw batterijen pakket te gebruiken.
De tips die wij geven zijn over het algemeen van belang voor de meeste batterij pakketten. Maar bij twijfel neem altijd contact op van uw dealer.

Tips, weetjes en belangrijke acties om een zo lang mogelijke levensduur te realiseren in deze winterperiode:

Tip 1 : Laad en bewaar het batterij pakket in een verwarmde omgeving (leg de accu nooit op de verwarming dit is zeer slecht voor de accu).
Tip 2 : Laad de accu nooit gelijk op na dat u gefietst heeft, leg de accu in een verwarmde ruimte voor een uurtje of twee zodat de batterij op temperatuur is gekomen en laad hem dan pas op.
Tip 3 : Pas op dat de batterij niet helemaal leeg is, dit kan het batterij pakket ernstig beschadigen en als gevolg hiervan onbruikbaar worden. Bij een Lithium Ion batterijen pakket hoeft hij niet helemaal leeg te zijn om weer opgeladen te worden.
Tip 4 : Een accu hoeft niet constant aan de lader als de elektrische fiets een tijdje niet gebruikt wordt. Wel is het aan te raden om zo nu en dan de batterijen pakket weer even op spanning te brengen. Dit kunt u doen om de drie a vier weken. Moderne accu’s lopen niet snel leeg. Of ga ook in de wintermaanden een blokje om en breng de accu daarna weer op spanning.
Tip 5 : Er zijn voor enkele batterij pakketten jasjes te krijgen om uw pakket tegen de kou te beschermen en zo meer kilometer te kunnen halen in de winter periode.
Tip 6 : Hou de banden spanning van de fiets goed in de gaten, heeft u te zachte banden dan werkt dat tegen u en verminderd de actieradius van de elektrische fiets.
Tip 7 : Hou er rekening mee dat een batterijen pakket elk jaar batterijcapaciteit verliest. Dit is per jaar ongeveer tussen de 5 en 10%, dat betekend dus in het ergste geval dat er met drie jaar nog maar 70% in de accu zit.
Dit is bij een batterijen pakket van bijvoorbeeld 14.5 Ah nog maar ongeveer 10 Ah en met vijf jaar nog maar de helft. Houd daar wel rekening mee.

Temperatuurgrenzen van batterijpakketten:

Tijdens opladen

(in°C)

Tijdens gebruik

(in°C)

Opslag (50-80% lading)

(in°C)

ION li-ion PMU4 0 tot +45 -15 tot +60 -10 tot +35
ION li-ion PMU3 -5 tot +50 -15 tot +50 -10 tot +35
ION Nimh -10 tot +45 -15 tot +55 -10 tot +35
Emotion 0 tot +45 -15 tot +45 -10 tot +35
Bosch 0 tot +40 -4 tot +40 -10 tot +50
Yamaha 0 tot +45 -20 tot +80 -10 tot +35
Remove 0 tot +45 -5 tot +45 -10 tot +35
TranzX 0 tot +45 -20 tot +60 5 tot +25
Shimano w.n.v.o.g w.n.v.o.g w.n.v.o.g

w.n.v.o.g  = Wordt naar vraag over gedaan.

Het opladen bij lage temperaturen neemt meer tijd in beslag dan normaal.

Wintertip!

Laad het batterijpakket bij kamertemperatuur op. Het batterijpakket zal sneller opladen. Ook is dan de starttemperatuur hoger, wat gunstig is voor de actieradius.

 [bol_bestsellers limit=”8″ block_id=”bol_5849ce5d3a4f6_bestsellers” cat_id=”17976″ name=”batterijenpakket” sub_id=”” title=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”100%” show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Battery pack winter!

Electric bikes are a special child in the bicycle industry, they need more attention than the rest of the bike.
Think of a display which could be damaged, a cable, but the most important (and most expensive) element has to be the battery pack.

Battery pack

It starts with recharging an electric bike. This seems simple, but there are a few things that you should take, you take to increase the life of your battery.
This will certainly help to have more fun with your electric bike, as in poor or misuse you will stand fast for a high payout because you faster than expected needs a new or reconditioned battery.
As with regular battery packs is the life of your battery pack in terms of charging cycles or charging cycles.
The most commonly used techniques are battery NIMH (outdated battery pack), Lithium Ion (Most common now) and the most promising technology is LiFePO4 (top segment battery packs).

That you should consider:

Batterij pakketMaybe we’ll tell you nothing new, but as you know or have batteries affected by the weather conditions that affect the performance of the battery and your bike.
Like range (how many kilometers can I drive on a battery), charging the battery and support.
This can already play for battery packs from 10 ° C lower and the performance of the electric bike can influence tremendously.

And now

Below we provide some tips, facts and important things you can do both in summer and especially now in the winter in order to best use your battery pack.
The tips that we give are generally of interest for most of the battery packs. But when in doubt always contact your dealer.

Tips, Tricks and key actions to achieve the longest possible life in this winter:

Tip 1 : Charge and store the battery pack in a heated environment (place the battery never on the heating this is very bad for the battery).
Tip 2 : Charge the battery never right after you’ve cycled, put the batteries in a heated room for an hour or two so that the battery has reached temperature and charge him beware.
Tip 3 : Make sure that the battery is not completely empty, the battery pack can cause serious damage and as a result, become unusable. With a Lithium Ion battery pack, he does not need to be drained to be recharged.
Tip 4 : A battery does not need constantly to the charger if the electric bicycle is not used for a while. However, it is advisable to every now and then to bring the battery pack again briefly voltage. You can do this every three or four weeks. Modern batteries run out quickly. Or go in the winter months around the block and insert the battery then back to tension.
Tip 5 : There are some battery packs to get jackets to protect your package against the cold and so to get more kilometers in the winter period.
Tip 6 : Keep the tire pressure of the bike an eye, you have soft tires than working against you and reduced the range of the electric bicycle.
Tip 7 : Keep in mind that a battery pack loses battery power each year. This is per year, approximately between 5 and 10%, that means so in the worst case that there are three years, with only 70% is in the battery.
This is a battery pack, for example, 14.5 Ah only about 10 Ah to five years only half. Keep in mind there.

Temperature limits of battery packs:

during charging

(in°C)

When using

(in°C)

Storage (50-80% load)

(in°C)

ION li-ion PMU4 0 tot +45 -15 tot +60 -10 tot +35
ION li-ion PMU3 -5 tot +50 -15 tot +50 -10 tot +35
ION Nimh -10 tot +45 -15 tot +55 -10 tot +35
Emotion 0 tot +45 -15 tot +45 -10 tot +35
Bosch 0 tot +40 -4 tot +40 -10 tot +50
Yamaha 0 tot +45 -20 tot +80 -10 tot +35
Remove 0 tot +45 -5 tot +45 -10 tot +35
TranzX 0 tot +45 -20 tot +60 5 tot +25
Shimano w.n.v.o.g w.n.v.o.g w.n.v.o.g

w.n.v.o.g  = Wordt naar vraag over gedaan.

Charging at low temperatures takes more time than usual.

Wintertip!

Charge the battery pack at room temperature. The battery pack will charge faster. is also higher than the starting temperature, which is favorable for the radius of action.

 [bol_bestsellers limit=”8″ block_id=”bol_5849ce5d3a4f6_bestsellers” cat_id=”17976″ name=”batterijenpakket” sub_id=”” title=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”499″ cols=”2″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: